Hơn 73,000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng năm 2018 tăng tới 48.1% với 73,103 doanh nghiệp; nhưng ngược lại lượng đăng ký thành lập mới cũng đạt con số 96,611 đơn vị, tăng 2.8%. Nhìn chung doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 năm nay tốt hơn quý trước.
 (photo: )

Tính chung 9 tháng, cả nước có 96,611 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 963.4 nghìn tỷ đồng, tăng 2.8% về số doanh nghiệp và tăng 6.7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 3.8%. Nếu tính cả 1,881.9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2018 là 2,845.3 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 22,897 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8.5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên hơn 119.5 nghìn doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng năm 2018 là 819.7 nghìn người, giảm 7.5% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng năm 2018 là 73,103 doanh nghiệp, tăng 48.1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 23,053 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24.6% và 50,050 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62.3%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng năm 2018 là 11,536 doanh nghiệp, tăng 32.1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 10,591 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91.8% và tăng 32%.

Theo kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 3/2018 cho thấy: Có 43.1% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 năm nay tốt hơn quý trước; 17.8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 39.1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến quý 4 so với quý 3 năm nay, có 52.5% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 11.7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35.8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

vote data