9 tháng, các hãng bảo hiểm nhân thọ chi trả bồi thường gần 12.000 tỷ đồng

Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy 9 tháng năm 2018, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với doanh thu ước đạt 93.760 tỷ đồng, tăng 24,63% so với cùng kỳ.
 (photo: )

Trong đó doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.900 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 59.860 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 293.312 tỷ đồng, tăng 26,8%, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tư 38.952 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tư 254.360 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 369.848 tỷ đồng, tăng 29,65%, trong đó, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 78.338 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 291.510 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm, tăng 50,93%, đạt 77.816 tỷ đồng.

Chín tháng qua, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 25.151 tỷ đồng, tăng 18,68%, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chi trả bảo hiểm 13.451 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi trả bảo hiểm 11.700 tỷ đồng.

Đối với hoạt động môi giới, báo cáo cho biết tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 6.6837 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới 3.6830 tỷ đồng (tăng 11,7% so với cùng kỳ trước), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới 3.007 tỷ đồng (giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước).

Hoa hồng môi giới bảo hiểm ước đạt 528 tỷ đồng (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 426 tỷ (tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 102 tỷ đồng (tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước).

vote data