Chậm trễ công bố thông tin, Quỹ Pavo Capital bị xử phạt

Ngày 13/09/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 60 triệu đồng đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Pavo Capital.
<p>Ảnh sưu tầm</p> (photo: )

Ảnh sưu tầm

Theo đó, CTCP Quản lý quỹ Pavo Capital công bố thông tin chậm trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các trường hợp: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (BCTLATTC) kiểm toán năm 2017; BCTC, BCTLATTC soát xét bán niên 2017; thay đổi thành viên hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; Giấy phép điều chỉnh của UBCKNN về thay đổi tên và trụ sở Công ty.

vote data